Образци на справки и приложения по чл. 126, ал. 1 от КЗ и на Приложение № 9 към § 4, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 53

Комисията за финансов надзор публикува актуализиран образец на Приложение №1 и Приложение №3 към Заповед № 988 от 16.12.2022 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и на образец на Приложение №9 към § 4, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба №53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Образците може да намерите в раздел „Административни документи”, ”Форми и образци”, „Застрахователна дейност“.