Образец на Приложение № 9 към § 4, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 53

Комисията за финансов надзор публикува образец на Приложение № 9 към § 4, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Образецът може да намерите в раздел „Административни документи”, ”Форми и образци”, „Застрахователна дейност“.