Нови изисквания, свързани с реализирането на Зелената сделка

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари

Устойчивото финансиране се отнася до процеса на отчитане на екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) при вземане на инвестиционни решения във финансовия сектор, което води до по-дългосрочни инвестиции в устойчиви икономически дейности и проекти. Екологичните съображения могат да включват смекчаване и адаптиране към изменението на климата, както и околната среда в по-широк план, като например опазване на биологичното разнообразие, предотвратяване на замърсяването и кръгова икономика. Социалните съображения могат да се отнасят до въпросите на неравенството, приобщаването, трудовите отношения, инвестициите в човешки капитал и общности, както и въпросите на правата на човека.

Устойчивото финансиране има ключова роля за реализиране на Европейската зелена сделка, както и на международните ангажименти на Европейския съюз относно целите за климата и устойчивостта. Осъществяването на тези цели е чрез насочване на частните инвестиции към климатично неутрална, устойчива, ресурсно ефективна и справедлива икономика, като допълнение към публичните средства.

Комисията за финансов надзор силно подкрепя прехода към нисковъглеродна, ефективна и устойчива икономика и насърчава усилията за изграждане на финансова система с устойчив растеж.

Комисията за финансов надзор информира участниците на финансовите пазари, че считано от 01.01.2023 г. започва да се прилага пакет от европейски нормативни актове, свързани с реализирането на Зелената сделка, които въвеждат нови задължения за участниците на финансовите пазари, както следва:

  • Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на екологичните цели, посочени в чл. 9, букви „в“ – „е“ от същия нормативен акт, публикуван на следния интернет адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32020R0852;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 на Комисията от 6 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на съдържанието и представянето на информацията, която трябва да бъде оповестявана от предприятията, обхванати от член 19а или 29а от Директива 2013/34/ЕС, по отношение на екологично устойчивите икономически дейности, и чрез определяне на методиката за изпълнение на това задължение за оповестяване, публикуван на следния интернет адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32021R2178;
  • Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 годиназа допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в преддоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади, публикуван на следния интернет адрес:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32022R1288.