КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги в 3-дневен срок от публикуването на списъка.

Със свое решение от 20.12.2022 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право на територията на Република България. Взетото решение е на основание чл. 281, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение № 994-ИП от 20.12.2022 г. е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.

Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.