Краен срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г. от емитентите на ценни книжа

Краен срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г., отчетите на емитентите на облигации по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8 от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 г., които се изготвят на консолидирана база и доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за второ тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г. пред КФН и обществеността изтича на 29.08.2023 г.  Съгласно чл. 100о, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието. Консолидираният финансов отчет, обхващащ първите 6 месеца от 2023 г.,  се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Същият се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 29.08.2023 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

КФН обръща внимание, че отчетите на емитентите на облигации по чл.100е, ал.2 или по чл.100б, ал.8  от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 г., които се изготвят на консолидирана база, следва да бъдат представени в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 29.08.2023 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б., ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие – за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база.

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж от ЗППЦК от довереника на облигационерите на индивидуална база за второ тримесечие на 2023 г. изтича на 30.08.2023 г.