Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за първо тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че съгласно чл. 100о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет,  е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността, уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние, в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Съгласно чл. 100 о1, ал. 7 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100 о1, ал. 1 – 6 от ЗППЦК не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността си и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК. Крайният срок за разкриване на уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на емитента или на тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за първо тримесечие на 2022 г. чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността, изтича на 30.05.2022 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация, чрез предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.