Краен срок за оповестяване на годишния финансов отчет за дейността за 2022 г. и доклад от довереника на облигационерите на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 1 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Крайният срок за разкриване на годишния финансов отчет за дейността на емитентите за 2022 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 31.03.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез предоставянето ѝ на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез системата за подаване на отчети по европейския единен електронен формат – ЕЕЕФ (ESEF) и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Комисията за финансов надзор обръща внимание, че срокът за представяне на доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от довереника на облигационерите, изготвен въз основа на представен от страна на емитентите на облигации отчет по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г. също изтича на 31.03.2023 г.