Коригирани периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодични справки и отчети от застрахователните брокери към 30.06.2023 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, качен на 27.06.2023 г. е коригиран.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да бъде изтеглен отново от страницата, като се използва актуализираният формат (версия 30.06.2023), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователна дейност”.

За застрахователните брокери подали информацията до момента на публикуването на настоящата новина, не следва да подават информацията отново.