Комисията за финансов надзор с активно участие в „Световната седмица на парите“

За поредна година Комисията за финансов надзор (КФН) се включи в „Световната седмица на парите“ под надслов „Plan your money, plant you future”, като нейният председател – г-н Бойко Атанасов даде официален старт на поредицата от събития, инициирани от регулатора на небанковия финансов сектор.

„За мен е от особено значение, че Комисията за финансов надзор отново е сред институциите, пряко ангажирани в Световната седмица на парите. Повишаването на финансовата грамотност не само на младите хора, но и на цялото общество е сред стратегическите ни цели и вярвам, че с нашата експертиза допринасяме за навременното финансово ограмотяване, вече базирано и на глобалните тенденции за финтех иновации и пълна дигитализация“, заяви председателят на КФН.

За да запознаят подрастващите с важни понятия от сферата на регулациите и да ги въведат в света на инвестициите, експерти на КФН представиха дигиталното поле на безопасното инвестиране пред възпитаници от горните класове на „Първа английска езикова гимназия“. Познания за капиталовите пазари и тяхното функциониране получиха близо 70 ученика от 9, 11 и 12 клас на гимназията. Във фокуса на презентациите бяха и мисията, целите на регулатора, иновациите и дигиталните финанси.

Presentation 2

Г-жа Анка Костова – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ презентира дейността на КФН и мобилното приложение FSC Mobile, адаптирано както за Android, така и за iOS. Учениците се запознаха с безплатната апликация, която дава допълнителни удобства в достъпа до информация, необходима на потребителите и на участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен.

Presentation 1

Г-жа Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ („НПДЕЦКДСИЦ“) насочи вниманието на младежката аудитория към кампанията на КФН – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО. Как се инвестира без риск, как се различават лицензираните от недобросъвестните инвестиционни посредници и схеми, кои са признаците, по които се идентифицират нередностите, бяха темите в обсега на лекцията, която участниците в събитието изслушаха с огромен интерес.

За да заяви своята ангажираност към седмицата, посветена на парите, КФН взе участие и в Хакатона „From Zero to Fintech 2023”. Той се провежда за трета година, като събитието се организира в партньорство между Българската финтех асоциация и Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Експерти от отдел „НПДЕЦКДСИЦ“ на КФН – Неда Мужо, Димитър Берков, Мина Василева и Алек Косев презентираха на тема: „Комисията за финансов надзор и Fintech: Стратегия за мониторинг на финансовите иновации в небанковия финансов сектор 2021-2024 г., Иновационен хъб и нарастващото въздействие на изкуствен интелект (ИИ) във финансовите услуги“.

Доктор Неда Мужо запозна участниците в Хакатона с ролята на КФН във Fintech сектора и с иновационния хъб на КФН, създаден още през 2018 г. и предоставящ възможност чрез апликационна форма заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Тя акцентира върху стремежа на КФН за наблюдение на финансовите иновации, който адекватно да отговоря на бързото развитие на финансовите технологии и въвеждането на изкуствения интелект.

Д-р Мужо подчерта идеята на иновативния център, а именно да осигури единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното дружество заявител, с оглед насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор и защита интересите на потребителите. Бяха обсъдени основните приоритети на КФН, сред които активното консултиране на процесите по предоставяне електронен достъп до финансовите услуги за потребителите и бизнеса, и стремежа за увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор.

На събитието бе представена и Стратегията за наблюдение на финансовите иновации (Fintech) в небанковия финансов сектор 2021-2024 г. и четирите основни приоритета, а именно: насърчаване на внедряването на цифровите технологии до 2024 г., преодоляване на раздробеността на единния цифров пазар, развитие на нормативната уредба на ЕС с цел улеснен достъп до цифровите иновации в интерес на потребителите и пазарната ефективност, създаването на европейско пространство за финансови данни и посрещане на новите предизвикателства и рискове, свързани с внедряването на цифровите технологии.

Вторият панел от презентацията бе изложен от г-н Берков, който постави фокуса върху изкуствения интелект и сериозния напредък в развитието му. Бяха обсъдени различните му аспекти – от една страна реалната възможност не само да замени човешкия капитал изцяло или частично и да подобри ефективността му, а от друга – да балансира установената нужда от сигурност и защита на данните.

Бяха обсъдени и предстоящите регулации на европейско ниво в светлината на предложението на ЕК за регулиране на пазарите на криптоактиви чрез Регламент относно пазарите на криптоактиви  (MiCA – Markets in Crypto-Assets) и Директивата за цифрова оперативна устойчивост (DORA – Digital Operational Resilience Act), като част от Пакета за цифрово финансиране. Те целят да повишат качеството на предлаганите услуги във финансовия сектор чрез стимулиране развитието на финансовите иновации, при установяване на съответните нива на сигурност и защитата им.

КФН ще продължи, както социално-отговорната си кауза да повишава финансовата грамотност на обществото, така и да съблюдава в ролята си на регулатор всички актуални тенденции във Fintech сектора и проактивно да работи в посока пълно дигитализиране дейностите на КФН.

Meeting