Комисията за финансов надзор публикува анализ, свързан с наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за 2022 г.

През изминалата 2022 г., Комисията за финансов надзор (КФН) реализира проучване за финансовите иновации в небанковия сектор и нивото на тяхното развитие, като част от Стратегията за наблюдение на финансовите иновации (2021–2024 г.). В проучването се включиха над 100 застрахователни, инвестиционни и пенсионни дружества.

Работната група за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор в КФН анализира информацията и изготви обобщен доклад, който очертава развитието на финтех сектора, тенденциите, които се очаква да бъдат актуални през 2023 г., както и нуждите и потребностите на небанковия сектор по отношение на въвеждането на иновации.

Сред заложените цели в Стратегията за наблюдение на финансовите иновации са ежегодните проучвания, защита интересите на потребителите, както и улесняване изпълнението на регулаторните изисквания в сътрудничество с поднадзорните на Комисията лица.

И през настоящата  година, КФН ще продължи процеса на наблюдение на финансовите иновации, интереса и готовността на участниците в небанковия финансов сектор за прилагането им

Получените отзиви в хода на проучването поставят въпроси за изясняване на произтичащите от иновациите рискове, влиянието върху бизнес моделите на финансовите институции, както и необходимостта от анализ за предприемане на бъдещи действия от страна на КФН за усъвършенстване на съществуващата регулаторна рамка.