Комисията за финансов надзор проведе онлайн обучителен семинар с поднадзорни лица на теми, свързани с приложението на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и актовете по прилагането им

    На 26 август 2021 г., Комисията за финансов надзор организира и проведе втори етап от обучителен семинар за поднадзорни лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.
     На срещите, проведени онлайн, бяха разгледани следните теми:
– Оценка на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа;
– Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в Република България;
– Изготвяне на собствена оценка на риска от задължените лица и определяне на рисков профил на техните клиенти;
– Изисквания към дистанционната идентификация  на клиентите;
– Изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
– Установени тенденции и типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и предикатни престъпления на национално ниво и в международен мащаб;
– Практики и тенденции, установени при задължените лица при осъществявания от Комисията надзор по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
     По време на обученията експертите на Комисията за финансов надзор осигуриха възможност за обсъждане на отделни въпроси по приложението на разглежданите нормативни актове, поставени от участниците.
     Темите на обучителните семинари бяха обект на засилен интерес сред представителите на бизнеса.
     В обучението, проведено на 26 август 2021 г., участие взеха 231 представители и служители на общо 109 дружества – инвестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, пенсионноосигурителни дружества, застрахователи и застрахователни посредници.
     Целта на проведените семинари е да задълбочат разбирането от страна на представителите на небанковия финансов сектор на значението, което има спазването на изискванията на превантивното законодателство и основната им роля за запазването на стабилността на финансовия сектор, както подпомагането на компетентните държавни органи при предотвратяването и разкриването на действия по изпиране на пари и финансиране на тероризъм.