Комисията за финансов надзор на картата на иновациите

В “Годишния доклад на Българската Финтех Асоциация“ (БФА) за 2022 г., посветен на най-значимите финтех постижения, предизвикателства и възможности, българският Fintech Mapping’2022, напредъка във финтех образованието, най-новите финтех регулации в България и ЕС,  г-жа Мария Филипова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, взе участие с изказване за внедряването на финансовите иновации в небанковия финансов сектор.

Една от първите стъпки в тази посока е създаденият от КФН Innovation Hub. Чрез него се осигурява единна контактна точка за предоставяне на предложения, но и идентифициране на спънки, които са от значение за сектора и които, чрез улеснена комуникация и обмен на данни между заинтересованите лица и регулатора, съкращават времето за отговор по постъпили запитвания.

„Убедени сме, че активният диалог с всички заинтересовани лица е в основата на постигането на баланс между ползите от навлизането на финансовите иновации, които намират приложение при предлагането на продукти и услуги в небанковия финансов сектор и осигуряването на стабилност и доверие на финансовите пазари и защита на правата на инвеститорите. За целта, в Комисията за финансов надзор е създаден и работещ екип за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор. Дейността му е насочена към активно проследяване  на ползите и контрол на рисковете, произтичащи от интегрирането на финансовите иновации, както и насърчаване на диалога между регулатора и бизнеса. От първостепенна важност в тази връзка са и регулярните проучвания и анализи, които КФН извършва, за да се установи нивото на използваните иновации. Важно е да отбележим, че подобен тип проучвания залагат в себе си специално разработена методология за ефективното извличане на информация, като резултатите от проучванията служат за планиране на последващите и целенасочени действия“, отбеляза г-жа Филипова.

Комисията за финансов надзор заявява своята готовност за продължаване на успешното сътрудничество с бизнеса, в синхрон със Стратегията за мониторинг на финансовите иновации за периода 2021-2024 г., в която са очертани планираните в дългосрочен план ангажименти. Регулаторът ще продължи и активно да работи в посока за развитие на финансовите иновации, чрез наблюдение на развитието на финансовите технологии, оценка на възможните рискове за пазара и за потребителите, и иницииране на действия и мерки за минимизирането им.

Новите технологии променят небанковия финансов сектор и начините за достъп на потребителите и дружествата до услуги. Създават възможности за решения, които осигуряват по-добър достъп до финансиране и подобряват финансовото приобщаване на гражданите в рамките на цифровото общество. Финансовите технологии поддържат оперативната ефективност и допълнително повишават конкурентоспособността на икономиката на държавите, в които те се използват и допринасят за задълбочаване и разширяване на капиталовите пазари в Европейския съюз.

Изказването на г-жа Филипова относно финансовите иновации, като път за развитие на небанковия финансов сектор, може да прочетете тук.

За да представи доклада, БФА организира конференция на тема „България на европейската финтех карта – 2022“. На 15 декември хибридното събитие събра на едно място водещи експерти от света на финтех и представи констатациите, посветени на регламентите, финтех образованието и иновациите. Сред панелистите, от Софийския университет, ВУЗФ, Европейската Комисия и др., бе и г-н Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ на Комисията за финансов надзор, който представи финтех регулациите в небанковия финансов сектор.

Той отбеляза, че дейността на Комисията за финансов надзор е в пълен синхрон с развитието на финансовите технологии, като в резултат на тяхното използване се очаква не само разрастване на дейността на отделните участници на капиталовия пазар, но и трансформацията на капиталовия пазар като цяло.

Г-н Матев очерта ключовите теми във финтех сектора като приемането на нови общоевропейски нормативни актове, включително и такива с пряко действие във всички държави членки, които целят ускореното разрастване на единния европейски капиталов пазар.

Той обърна внимание и на стратегическите цели, заложени пред новия бизнес модел: улесняване на достъпа до капиталовите пазари на нововъзникващи и малки и средни предприятия; повишаване на финансовата грамотност на обществото; защита на интересите на инвеститорите и потребителите  на финансови услуги и поддържане на стабилността на капиталовия пазар.

Г-н Матев завърши участието си с думите: „Убеден съм, че с все по-широкото приложение на финансовите иновации, българският капиталов пазар ще повиши своята привлекателност както за местни, така и за чужди инвеститори.“

Целият доклад за 2022 г. на Българската ФинТех асоциация е публикуван тук.