Зам.-председателят на КФН на работна среща с професионалната инвестиционна общност

Г-жа Филипова и-г-жа Масларска
Г-жа Мария Филипова и г-жа Радослава Масларска

На 2 декември 2023 г. г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисията за финансов надзор (КФН), бе сред участниците в ежегодната среща на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

По време на работната сесия тя поздрави аудиторията с думите: “От името на Комисията за финансов надзор Ви благодаря за успешното партньорство, за професионализма, който демонстрирате в ежедневната си работа, за посрещането на предизвикателствата на сложната и динамична регулация, която поставя все по-високи изисквания. Изминалата година беше изключително разнообразна в международен и национален план, изпълнена с множество предизвикателства, с които трябваше да се справим. Вярвам, че успехът е закономерен резултат от доброто взаимодействие между регулатора и инвестиционните посредници, които са основни участници и двигатели на капиталовия пазар. Поздравявам Ви с постигнатото през 2023 г. и нека да насочим усилията си към надграждане на постигнатото за осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар“.

Събитието обхвана теми, свързани с регулаторния режим на ИП и банките, съгласно ЗПФИ, MiFID II и MiFIR, дейността на Централния депозитар и Българската фондова борса, присъединяването към Target2-Securities (T2S), както и промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари, свързани с надзора върху прилагането му.