Зам.-председателят на КФН сред официалните гости на уебинара „SPOTLIGHT ON T2S”

Снимка г жа Филипова

На 20 януари се състоя уебинар, организиран от „Централен депозитар“ АД (ЦД), на тема „SPOTLIGHT ON T2S”. Събитието бе официално открито от г-н Васил Големански - изпълнителен директор на ЦД, от г-жа Мария Филипова - заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и от г-жа Нина Стоянова – подуправител, ръководител на управление „Банково“ и член на Управителния съвет на Българската народна банка.
В приветствието си към участниците в уебинара г-жа Филипова изтъкна, че „Присъединяването към системата TARGET2-Securities е от съществено значение за България и за българския капиталов пазар. Тя ще предостави възможност българските финансови инструменти да бъдат по-достъпни за инвеститорите от Европейския съюз, което от своя страна ще даде тласък и за разгръщането на капиталовия пазар в България. Същевременно българските инвеститори, от своя страна, ще могат да се възползват от преимуществата на системата, а именно улеснен достъп до пазарите в другите страни от Европейския съюз при по–ниски разходи за трансграничен сетълмент. Присъединяването към системата TARGET2-Securities ще допринесе за намаляването на транзакционния риск и увеличаването на финансовата стабилност. Комисията за финансов надзор подкрепя и насърчава всички действия по присъединяването към TARGET2-Securities и високо оценява всички положени усилия на участниците в този процес, които са основополагащ фактор за успешното реализиране на проекта и за извършване на необходимите промени в платежните и сетълмент системи, като предпоставка за присъединяване на страната към еврозоната“.
В рамките на единния европейски пазар, TARGET2-Securities (T2S) предоставя възможност ценни книжа и парични средства да се прехвърлят между инвеститори в цяла Европа като се използват хармонизирани правила и практики за сетълмент на принципа доставка срещу плащане (DvP) на брутна база в реално време. T2S полага основите на единен пазар за сетълмент на ценни книжа и по този начин допринася за постигането на по-голяма интеграция на европейския финансов пазар. T2S значително улеснява сетълмента на ценни книжа в Европа, като слага край на сложните трансгранични процедури за сетълмент и проблемите, причинени от различните практики за сетълмент между държавите.
Първият панел на събитието бе посветен на „T2S: функционалности, ползи и свързване“. Сесията въведе участниците в тематиката на T2S, представяйки функционалностите на платформата, нейната роля за интеграцията и хармонизацията на европейските капиталови пазари, както и преглед на високо ниво на всички услуги в портфолиото на TARGET Services на Евросистемата. В допълнение бяха представени и детайли за връзката на Централен депозитар с T2S. Участниците получиха полезни насоки къде са достъпни допълнителни ресурси с техническа информация от г-н Реми ал Сбинати, старши експерт по пазарна инфраструктура в Европейската централна банка (ЕЦБ) и от г-жа Мира Хилтън, мениджър проект T2S в депозитаря.
Във втория панел г-н Васил Големански, г-н Томас Лаос, експерт по пазарна инфраструктура в Европейската централна банка и г-н Тодор Ханджиев, директор „ИТ системи“ в ЦД, представиха етапите по внедряване, които предшестват миграцията на Централен депозитар към T2S, миграцията към T2S и тестовата стратегия. Бе предоставена и информация относно дейността на всички централни депозитари на ценни книжа, планирали да мигрират към T2S през септември 2023 г., както и предварителен график на тестови дейности за българския пазар, преди програмата за тестове да получи официално одобрение от управлението на T2S. Експертите от Българската народна банка – г-жа Велимира Колева, началник на отдел, дирекция „Фискални услуги“ и г-жа Радостина Чалъкова, старши експерт, дирекция „Фискални услуги“, направиха кратка ретроспекция на развитието на проекта за внедряване на TARGET2-Securities от Евросистемата. Бяха представени и ползите за участниците в Депозитаря на държавни ценни книжа в Българската народна банка от бъдещото му включване в платформата T2S, като улесняване на връзките с други депозитари и създаване на възможност за разширяване на инвеститорската база.
Участниците в семинара бяха информирани за ролята на централната банка в T2S и запознати със същността и процедурата по откриване на специални парични сметки за сетълмент в T2S (т.нар. Т2S Dedicated Cash Accounts, T2S DCA).
В края на уебинара г-н Георги Караджов, директор „Сетълмент и регистри“ в ЦД, представи на участниците преглед на функционалностите на текущата система за клиринг и сетълмент на депозитаря, заедно с кратък обзор на предстоящите нови услуги.