Зам. председателят на КФН – г-жа Мария Филипова, участва в организирана от ИСС дискусия посветена на присъединяването на България към еврозоната

На 9 май, г-жа Мария Филипова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ взе участие в дискусията на тема “Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната”, инициирана от Икономическия и социален съвет (ИСС).

Събитието откриха Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, Росен Желязков –  председател на 49-то Народно събрание, Атанас Пеканов – заместник министър-председател по управление на европейските средства, Методи Методиев – заместник-министър на финансите и Нина Стоянова  – подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“. 

Предизвикателства пред бизнеса, гражданите и институциите, свързани с процеса на присъединяване към еврозоната, бяха засегнатите по време на форума теми. Ангажираността на всички държавни органи и институции към един от ключовите за страната ни приоритети – успешното въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България има ключова роля за Комисията за финансов надзор, в качеството ѝ на регулатор в небанковия финансов сектор.

снимка МФилипова дискусия евро

За да бъде успешен, процесът следва да протече при ясно регламентирани правила и срокове, и при спазване на заложените в Националния план за въвеждане на еврото в България принципи, а именно ефективност, отговорност, прозрачност, защита и сигурност на потребителя. В тази посока са насочени и усилията на Комисията за финансов надзор, като стремежът е подготвителният процес да протече плавно и прозрачно, като се предприемат най-целесъобразните мерки за постигане на крайния резултат и целейки максимална защита на интересите на потребителите на финансови услуги. Основната ни задача като участници в процеса по подготовка за въвеждане на еврото е да се обезпечи безпроблемното реализиране на този процес, както и да се осигури гаранция, че потребителят няма да се окаже в по-неблагоприятно положение след въвеждане на еврото, отколкото преди това“, заяви г-жа Филипова по време на дискусията.

Комисията за финансов надзор ще предприеме необходимите действия, чрез които да подпомогне небанковия финансов сектор в прехода към единната европейска валута. Сред нейните приоритетите от една страна е ефективно и безпроблемно справяне на дружествата от застрахователния, пенсионния и инвестиционния сектор с преминаване към новата валута, а от друга – провеждането на ефективна информационна кампания, насочена към потребителите на финансови услуги в небанковия финансов сектор, включително практическите аспекти на въвеждането на еврото и ролята на Комисията за финансов надзор в този процес.

 „От изключителна важност е да не се подценява обхватът на промените, които трябва да бъдат направени, и действията, които ще е необходимо да се предприемат от страна на бизнеса, за да бъде приспособена дейността му към новата официална валута. Ще бъде обърнато и особено внимание на ролята на регулатора в този процес, с оглед защита интересите на инвеститорите. Крайният ефект, който целим да постигнем и за който Комисията за финансов надзор активно работи, е ефективна защита на потребителите и максимално плавен и безпроблемен преход на дружествата към европейската валута, с минимално въздействие върху бизнеса и успоредно с това максимална ефективност“, коментира г-жа Филипова.

Внимание бе обърнато и към въпросите за превалутирането на финансовите инструменти и на капитала, извършване на промени във вътрешните документи, свързани с дейността на поднадзорните на КФН лица, адаптирането на системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа към еврото, реорганизацията на счетоводните и информационните системи. Комисията за финансов надзор ще предостави възможност на предприятията от небанковия финансов сектор да подават в тестови режим своите отчети в новата валута преди датата на въвеждането ѝ, като с това се цели осигуряване на плавен преход към оповестяване на финансова информация в евро и своевременното справяне с предизвикателствата, които ще възникнат в процеса по замяна на българския лев с новата платежна единица.

Комисията ще продължи да работи върху постигането на високо ниво на информираност на потребителите на финансови услуги и на повишаването на финансовата им грамотност, по отношение на последиците от въвеждане на еврото, което от своя страна има за цел осигуряване на необходимото им ниво на познания и прозрачност, относно важните моменти и последиците от прехода към новата валута.

На финала на своето участие, Мария Филипова благодари на всички ангажирани с процеса по въвеждане на еврото за приноса им „към този съществен елемент от евроинтеграцията на страната ни“, както и изрази своята увереност, че „качествено и ефективно управление, координация и изпълнение на подготвителния етап от въвеждане на единната европейска валута може да бъде постигнато само с общи усилия на всички участници в процеса“.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )