Заместник-председателят на КФН връчи награда по време на събитието IR AWARDS 2023

На 7 декември 2023 г., г-жа Мария Филипова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, бе специален гост на най-голямото и значимо събитие, организирано от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) – IR AWARDS 2023. То се проведе за девета поредна година и отличи най-добрите директори за връзки с инвеститорите и техните компании, като за пета поредна година бяха връчени и сертификати на студенти, взели участие в програмата IR Junior Class 2023 – обучителна програма на АДВИБ за млади хора.

Победителите във всяка една от категориите бяха избрани от журито на конкурса, съставено от представители на партньорските на АДВИБ организации – АИКБ, БАУД, БАЛИП, БАДДПО и НККУ. В конкурса участваха дружествата от основния пазар на БФБ, чиито акции се търгуват в сегментите „Premium“, „Standard“ и „Дружества със специална инвестиционна цел“ в следните категории за всеки от трите сегмента: „Най-добри IR инициативи“; „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“; „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“ и голямата награда „Най-добър ДВИ“ – за всички сегменти.

г-жа Мария Филипова и г-жа Деница Стефанова
г-жа Мария Филипова и г-жа Деница Стефанова (в ляво)

Г-жа Филипова връчи приза в категорията „Най-добър ДВИ“, като наградата бе присъдена лично на Деница Стефанова от „Шелли Груп“ АД: „За мен е удоволствие да връча наградата за „Най-добър ДВИ“ на 2023 г. Изминалата година беше изпъстрена с редица предизвикателства. Доброто сътрудничество между КФН и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е в основата на преодоляването им. Бих искала да изразя своята благодарност за положените от Вас усилия, които са в основата на успешната кампания по подаване на годишните финансови отчети при съобразяване с всички изисквания на националната и европейска регулаторна рамка и в изискуемия XBRL формат. Въвеждането му бе съпътствано с редица трудности, както за нас – регулаторния орган, така и за задължените лица – публичните дружества. Равносметката в края на годината е, че се наблюдават все по-малко закъснения и все по-малко пропуски и несъответствия при подаването на регулираната информация“.

Г-жа Филипова подчерта решаващата роля на АДВИБ в подпомагането на бизнеса чрез насърчаване на осведомеността за промените в регулаторната рамка и осигуряване на съответствие с нововъведенията. Чрез информационни кампании и разяснения, свързани с действащата нормативна уредба, целенасочените усилия на АДВИБ са в полза на инвеститорите, като им предоставят изчерпателна, точна и навременна информация. Това дава възможност да вземат информирани решения за своите инвестиции и защитава техните интереси. В заключение г-жа Филипова посочи: „Краят на годината е времето, в което неминуемо отправяме поглед в бъдещето, идентифицираме предстоящите предизвикателства и чертаем планове за справянето с тях по най-ефективния и ефикасен начин. Едно от тях за следващата 2024 г. е предприемането на необходимите стъпки за съобразяване с ревизираните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта  на корпоративното управление. В тази връзка бих искала да обърна особено внимание на факта, че част от тях са имплементирани в Националния кодекс за корпоративно управление.  Но предстои и още работа. Убедена съм, че с общи усилия, в сътрудничество между институциите и базирайки се на опита и знанията на експертите ще бъде постигнат най – добрият резултат като стъпка в правилната посока за реализирането на общата цел по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“.

Обща снимка на отличените и награждаващите - IR Awards 23
Обща снимка на отличените и награждаващите – IR Awards 23