Експерти от Комисията за финансов надзор с участие в представянето на магистърска програма на ВУЗФ – „Финтех, финанси и дигитални иновации”

На 18 декември 2022 г. Висшето училище по застраховане и финанси представи иновативната си магистърската програма „Финтех, финанси и дигитални иновации“. Тя се осъществява със съдействието на Българската финтех асоциация (БФА), като е ориентирана към по-задълбочена подготовка на студентите, осигуряваща им професионални компетенции, необходими за извършването на оперативни и управленски функции и процеси в дигитализирана финансова бизнес среда.

Комисията за финансов надзор (КФН) взе активно участие в събитието, в което се включиха експертите – Петя Хантова, директор дирекция Надзор на инвестиционна дейност; Неда Мужо, началник отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ (НПДЕЦКДСИЦ); Димитър Берков, главен експерт в отдел НПДЕЦКДСИЦ; Мина Василева, младши експерт в отдел НПДЕЦКДСИЦ и Алек Косев, младши експерт в отдел НПДЕЦКДСИЦ.

Финтех ВУЗФ

 Д-р Неда Мужо изнесе презентация и акцентира върху усилията на КФН за наблюдение на финансовите иновации. Част от застъпените от нея теми бяха относно консултиране на процесите по предоставяне на електронен достъп до финансовите услуги за потребителите и бизнеса, стремежът за увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор чрез намаляване на бариерите за влизане на пазара, както и балансиране на установената нужда от сигурност и защита на данните.

 На студентите бе презентирана Стратегията за наблюдение на финансовите иновации (Fintech) в небанковия финансов сектор 2021-2024 г. и четирите основни приоритета, а именно: насърчаване на внедряването на цифровите технологии до 2024 г., преодоляване на раздробеността на единния цифров пазар, развитие на нормативната уредба на ЕС с цел улеснен достъп до цифровите иновации в интерес на потребителите и пазарната ефективност, създаването на европейско пространство за финансови данни и посрещане на новите предизвикателства и рискове, свързани с внедряването на цифровите технологии.

Г-жа Мужо представи и иновационния хъб на КФН, като сподели, че Комисията продължава процеса на сътрудничество с поднадзорни лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор. За целта е разработена апликационна форма, която дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Идеята на иновативния център – да осигури единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното дружество заявител, с оглед насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор и защита интересите на потребителите, заостри вниманието на аудиторията към дигиталното решение за комуникация.

Във втората част на събитието, г-н Берков акцентира върху изкуствения интелект (Artificial Intelligence – AI) и сериозния напредък в развитието му, който провокира създаването на приложения и в сферата на финансирането. Бяха обсъдени различните аспекти на AI – реалната възможност не само да замени човешкия капитал изцяло или частично, но и да подобри ефективността му. Г-н Берков представи пред студентите приложение и разясни технологията Open AI чат посредством  платформата chat.openai.com.

Сред дискутираните теми бе и предложението на ЕК за регулиране на пазарите на криптоактиви чрез Регламент относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 /MICA/  и  целта, която си поставя регламентът, а именно „да хармонизира европейската рамка за издаване и търговия с различни видове криптоактиви, като част от европейската стратегия за цифрово финансиране“, както и Регламента относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор (DORA).

На финала на събитието, ВУЗФ благодари на Комисията за финансов надзор за ползотворното участие и представената актуална информация, относно развитието на финтех сектора в небанковия сектор в България.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )