Доклад на Европейския орган за ценни книжа и пазари с резултатите от проведеното през 2022 г. общо надзорно действие относно оценка на активите

През месец януари 2022 г. стартира проведеното от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) съвместно с националните надзорни органи Общо надзорно действие относно оценка на финансовите активи, целта на което е установяване спазването на организационните правила и нормативните разпоредби относно принципите и методологиите за оценка на притежаваните от ПКИПЦК и АИФ финансови активи и постигане на надзорна конвергенция. Общото надзорно действие завърши в края на 2022 г., като резултатите от него са отразени в изготвен от ESMA окончателен доклад, в който са представени заключенията на Европейския регулатор от проведения надзорен ангажимент, както и са отправени препоръки по отношение оценката на активите. Съобщението за приключване на надзорното действие и докладът с резултатите от същото може да намерите на интернет адрес: ESMA report points out improvements needed in supervision of asset valuation (europa.eu).