Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2023 г.

Публикуваната от КФН статистическа информация за застрахователния пазар се обобщава главно въз основа на справките и отчетите, получавани в КФН по реда на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53).

Влизането в сила на МСФО 17 Застрахователни договори, считано от 01.01.2023 г., и наложените във връзка с тях изменения в Наредба № 53 (ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.), както и издаването на Заповед № 988 от 16.12.2022 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, налагат съществена промяна в характера, обхвата и формата на отчетната информация, която се получава в КФН за надзорни цели.

В този контекст, КФН ще продължи да публикува статистическа информация на тримесечна и на годишна база за общозастрахователния и животозастрахователния пазар, като считано от първото тримесечие на 2023 г. същата ще бъде представена в нова форма в съответствие с отчетените данни от застрахователите с право на достъп до Вътрешния пазар съгласно Регламент (ЕС) 2015/35 и от застрахователите без право на достъп до Вътрешния пазар съгласно Заповед № 988 от 16.12.2022 г.

Актуалните статистически данни за първото тримесечие на 2023 г. са публикувани на www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.