Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност към края на февруари 2023 г.

Към 28.02.2023 г. в КФН са получени 12 (дванадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват трансгранична дейност на територията на Република България, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

В края на м. февруари 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 419 (четиристотин и деветнадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 5 (пет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да започнат да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 4 (четири) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. февруари 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България нараства до 2 117 (две хиляди сто и седемнадесет).

Към м. февруари 2023 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно намерението на местен застраховател да извършва трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, е 19 (деветнадесет).

Към 28.02.2023 г. КФН е изпратила общо 3 (три) уведомления до националните компетентни органи на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги – 2 (две) относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) относно намерението на застрахователен посредник със седалище в Република България да разшири своята дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги.

В допълнение към горното, във връзка с постъпила корекция на уведомление за разширяване на дейността на застрахователен брокер да извършва посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги към края на м. февруари 2023 г. актуалния брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, е 61 (шестдесет и един).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.