Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 20 (двадесет) застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През отчетния период в КФН не са получавани уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище на територията на държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон). Към края на м. септември 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 420 (четиристотин и двадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 11 (единадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 3 (три) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. септември 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 110 (две хиляди сто и десет).

През м. септември 2022 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи или застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. септември 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.