Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

През м. август 2022 г. в КФН са получени 14 (четиринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода е постъпило уведомление относно намерението на 1 (едно) застрахователно дружество със седалище в държава членка на ЕС да  извършва трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. За периода не са постъпвали уведомления за оттегляне на намерението на застрахователи със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България. Към края на м. август 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 420 (четиристотин и двадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 7 (седем) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 2 (две) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. август 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 102 (две хиляди сто и два).

През м. август 2022 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи или застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. август 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.