Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. в КФН са получени 20 (двадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода са постъпили уведомления относно намерението на 2 (две) застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да  извършват трансгранична дейност на територията на Република България. За периода не са постъпвали уведомления за оттегляне на намерението на застрахователи със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България. Към края на м. юли 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 419 (четиристотин и деветнадесет) дружества.

За периода от 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 7 (седем) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за същия период, са получени по отношение на 6 (шест) застрахователни посредници.  В резултат на това, към края на м. юли 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 097 (две хиляди деветдесет и седем).

През м. юли 2022 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. юли 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет).

За периода 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. КФН е изпратила едно уведомление до националния компетентен орган на Република Гърция относно намерението на един застрахователен брокер да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.