Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 18 (осемнадесет) застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода е постъпило уведомление относно намерението на едно застрахователно дружество да извършва трансгранична дейност на територията на Република България, както и едно уведомление за отнет лиценз на застрахователно дружество „CDA 40 zavarovalnica d.d.“ със седалище в Република Словения. Към края на м. май 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 417 (четиристотин и седемнадесет) дружества.

През м. май 2022 г. в КФН са получени 9 (девет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги. През същия период са получени 5 (пет) уведомления относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  В резултат на това, към края на м. май 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, нараства на 2 085 (две хиляди осемдесет и пет).

През м. май 2022 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. май 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет).

За периода 01.05.2022 г. – 31.05.2022 г. КФН изпраща уведомление до националните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз, както и на територията на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, относно намерението на застрахователен брокер „Реномиа” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги и изпраща уведомление до съответните компетентни органи относно намерението на „Амарант Кар” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия, Франция, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Белгия, Гърция, Чешка Република, Португалия, Швеция, Унгария, Австрия, Дания, Финландия, Словакия, Ирландия, Хърватия, Литва, Словения, Латвия, Естония, Кипър, Люксембург, Малта.

В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 58 (петдесет и осем) посредника.

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.