Съобщение относно провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант

Във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант, Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:
В срок до 28 ноември 2007 г. кандидатите следва да внесат такса за изпит в размер на 300 лв. (триста лв.), на касата на КФН или на IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще се проведе на  1 декември 2007 г. от 9,00 часа в зали № 3074 и № 3075 на Университет за национално и световно стопанство (новото крило), Студентски град „Христо Ботев”, гр. София.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 2 декември 2007 г. от 9,00 часа в зала 2005 на Университет за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София.
Регистрацията на кандидатите за участие в изпит ще започне от 8:00 часа.

При явяването си на изпита кандидатите следва да носят:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
2.  документ за самоличност.

На изпита кандидатите може да ползват обикновен калкулатор или  калкулатор като: Texas Instruments BA II, Texas Instruments BA II Plus, Texas Instruments BA II Plus Professional, Texas Instruments BA II Plus Business Analyst или HP 10B, HP 12C.  Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране.