Съобщение, касаещо емитентите във връзка с COVID-19

С оглед изпълнението на основните цели, заложени в устройствения закон на КФН, а именно  защита на инвеститорите и поддържане стабилността на българския финансов пазар, Комисията за финансов надзор осъществява постоянен и стриктен мониторинг на въздействието и  разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 върху финансовите пазари, търговията с финансови инструменти и дейността на поднадзорните лица и отправя следните препоръки към емитентите на ценни книжа:


          Емитентите следва при първа възможност да разкриват информация за влиянието на COVID 19 върху тяхната дейност и финансово състояние в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.


          Емитентите следва да разкриват информация относно реалното или потенциално влияние на COVID 19 върху тяхната дейност и финансово – икономическо състояние , като включат количествена и качествена оценка за това влияние във финансово отчетната си информация, а именно – в одитираните годишни финансови отчети за дейността за 2019 г., в случай че същите не са изготвени към датата на настоящото съобщение, или в междинните финансови отчети за дейността си.

В този смисъл са и отправените от Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръки относно въздействието върху участниците на финансовия пазар на разпространението на COVID-19, които могат да бъдат намерени на следния линк.

Съобщение за емитентите във връзка с COVID-19


С оглед изпълнението на основните цели, заложени в устройствения закон на КФН, а именно  защита на инвеститорите и поддържане стабилността на българския финансов пазар, Комисията за финансов надзор осъществява постоянен и стриктен мониторинг на въздействието и  разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 върху финансовите пазари, търговията с финансови инструменти и дейността на поднадзорните лица и отправя следните препоръки към емитентите на ценни книжа:
Емитентите следва при първа възможност да разкриват информация за влиянието на COVID 19 върху тяхната дейност и финансово състояние в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.
Емитентите следва да разкриват информация относно реалното или потенциално влияние на COVID 19 върху тяхната дейност и финансово – икономическо състояние , като включат количествена и качествена оценка за това влияние във финансово отчетната си информация, а именно – в одитираните годишни финансови отчети за дейността за 2019 г., в случай че същите не са изготвени към датата на настоящото съобщение, или в междинните финансови отчети за дейността си.
В този смисъл са и отправените от Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръки относно въздействието върху участниците на финансовия пазар на разпространението на COVID-19, които могат да бъдат намерени на следния линк.