Eвропейският орган за ценни книжа и пазари прие мерките за намеса в търговията с продукти по отношение на договорите за разлики и бинарните опции

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) официално прие новите мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики и бинарни опции на инвеститорите на дребно.

Днес мерките бяха публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз. Те ще започнат да се прилагат от 2 юли 2018 г. по отношение на бинарните опции и от 1 август 2018 г. спрямо договорите за разлики, както следва:

1. Бинарни опции (от 2 юли 2018) – забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на инвеститори на дребно, и

2. Договори за разлики (от 1 август 2018) – ограничение по отношение пускането им на пазара, разпространението или продажбата на инвеститори на дребно. Това ограничение се състои в: определяне на граници на левъриджа при отварянето на позиции; правилото за закриване на маржин позиции по сметката; защита при отрицателен баланс по сметката; предотвратяване на използването на стимули от доставчик по договори за разлики и предоставяне по стандартизиран начин на предупреждение относно настъпването на специфични рискове.

Европейският орган за ценни книжа и пазари прие настоящите мерки на официалните езици в ЕС, като същите ще останат в сила за период от три месеца от датата на тяхното прилагане.

Председателят Стивън Майор каза:
„Мерките, които Европейският орган за ценни книжа и пазари прие днес представляват значителна крачка към по-засилена защита на инвеститорите в ЕС. Новите мерки спрямо договорите за разлики за първи път ще гарантират, че инвеститорите не могат да изгубят повече пари, отколкото са вложили, същевременно ще ограничи използването на ливъридж и стимули, както и че предупрежденията за рисковете ще се отправят по разбираем начин до инвеститорите.
Забраната на Европейския орган за ценни книжа и пазари за пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно е свързана със значителното безпокойство за защитата на инвеститорите, причинено от естеството на този продукт.
Настоящият общоевропейски подход е най-подходящият начин за решаване на този значим въпрос относно защитата на инвеститорите. Националните компетентни органи ще наблюдават въздействието на тези мерки през времето на тяхното прилагане и ще определят съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари какви са следващите необходими стъпки.“

Мерките относно договорите за разлики – от 1 август 2018
Мерките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за намеса в търговията с продукти са приети на основание чл. 40 от Регламента за пазарите на финансови инструменти и включват:

1. Установяване на ограничения на левъриджа при отварянето на позиция от инвеститор на дребно от 30:1 на 2:1, които ще се променят съобразно волатилността на базовия продукт:
30:1 за основните валутни двойки;
20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
2:1 за криптовалути;
 
2. Правило за закриване на маржин позиция по сметка. Това ще стандартизира процента на маржин  (на минимум 50% изискван маржин), при която от доставчиците ще се изисква да приключват един или повече договори за разлики, сключени с инвеститори на дребно;
 
3. Защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на клиентите на дребно;
 
4. Ограничение при предлагането на стимули за търговия с договори за разлики, и
 
5. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.
 
Следващи стъпки
 
Регламентът за пазарите на финансови инструменти предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари правомощието временно да въведе мерки за намеса на тримесечна основа. Преди изтичането на тримесечния срок, Европейският орган за ценни книжа и пазари ще прегледа мерките за намеса в търговията с продукти и ще прецени необходимостта от продължаването им с още три месеца.

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари прие мерките за намеса в търговията с продукти по отношение на договорите за разлики и бинарните опции


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) официално прие новите мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики и бинарни опции на инвеститорите на дребно.

Днес мерките бяха публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз. Те ще започнат да се прилагат от 2 юли 2018 г. по отношение на бинарните опции и от 1 август 2018 г. спрямо договорите за разлики, както следва:

1. Бинарни опции (от 2 юли 2018) – забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на инвеститори на дребно, и

2. Договори за разлики (от 1 август 2018) – ограничение по отношение пускането им на пазара, разпространението или продажбата на инвеститори на дребно. Това ограничение се състои в: определяне на граници на левъриджа при отварянето на позиции; правилото за закриване на маржин позиции по сметката; защита при отрицателен баланс по сметката; предотвратяване на използването на стимули от доставчик по договори за разлики и предоставяне по стандартизиран начин на предупреждение относно настъпването на специфични рискове.

Европейският орган за ценни книжа и пазари прие настоящите мерки на официалните езици в ЕС, като същите ще останат в сила за период от три месеца от датата на тяхното прилагане.

Председателят Стивън Майор каза:
„Мерките, които Европейският орган за ценни книжа и пазари прие днес представляват значителна крачка към по-засилена защита на инвеститорите в ЕС. Новите мерки спрямо договорите за разлики за първи път ще гарантират, че инвеститорите не могат да изгубят повече пари, отколкото са вложили, същевременно ще ограничи използването на ливъридж и стимули, както и че предупрежденията за рисковете ще се отправят по разбираем начин до инвеститорите.
Забраната на Европейския орган за ценни книжа и пазари за пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно е свързана със значителното безпокойство за защитата на инвеститорите, причинено от естеството на този продукт.
Настоящият общоевропейски подход е най-подходящият начин за решаване на този значим въпрос относно защитата на инвеститорите. Националните компетентни органи ще наблюдават въздействието на тези мерки през времето на тяхното прилагане и ще определят съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари какви са следващите необходими стъпки.“

Мерките относно договорите за разлики – от 1 август 2018
Мерките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за намеса в търговията с продукти са приети на основание чл. 40 от Регламента за пазарите на финансови инструменти и включват:

1. Установяване на ограничения на левъриджа при отварянето на позиция от инвеститор на дребно от 30:1 на 2:1, които ще се променят съобразно волатилността на базовия продукт:
30:1 за основните валутни двойки;
20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
2:1 за криптовалути;
 
2. Правило за закриване на маржин позиция по сметка. Това ще стандартизира процента на маржин  (на минимум 50% изискван маржин), при която от доставчиците ще се изисква да приключват един или повече договори за разлики, сключени с инвеститори на дребно;
 
3. Защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на клиентите на дребно;
 
4. Ограничение при предлагането на стимули за търговия с договори за разлики, и
 
5. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.
 
Следващи стъпки
 
Регламентът за пазарите на финансови инструменти предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари правомощието временно да въведе мерки за намеса на тримесечна основа. Преди изтичането на тримесечния срок, Европейският орган за ценни книжа и пазари ще прегледа мерките за намеса в търговията с продукти и ще прецени необходимостта от продължаването им с още три месеца.

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари прие мерките за намеса в търговията с продукти по отношение на договорите за разлики и бинарните опции


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) официално прие новите мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики и бинарни опции на инвеститорите на дребно.
Днес мерките бяха публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз. Те ще започнат да се прилагат от 2 юли 2018 г. по отношение на бинарните опции и от 1 август 2018 г. спрямо договорите за разлики, както следва:

 

 1. Бинарни опции (от 2 юли 2018) – забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на инвеститори на дребно, и

 

     2. Договори за разлики (от 1 август 2018) – ограничение по отношение пускането им на пазара, разпространението или продажбата на инвеститори на дребно. Това ограничение се състои в: определяне на граници на левъриджа при отварянето на позиции; правилото за закриване на маржин позиции по сметката; защита при отрицателен баланс по сметката; предотвратяване на използването на стимули от доставчик по договори за разлики и предоставяне по стандартизиран начин на предупреждение относно настъпването на специфични рискове.
Европейският орган за ценни книжа и пазари прие настоящите мерки на официалните езици в ЕС, като същите ще останат в сила за период от три месеца от датата на тяхното прилагане.
 
Председателят Стивън Майор каза:
„Мерките, които Европейският орган за ценни книжа и пазари прие днес представляват значителна крачка към по-засилена защита на инвеститорите в ЕС. Новите мерки спрямо договорите за разлики за първи път ще гарантират, че инвеститорите не могат да изгубят повече пари, отколкото са вложили, същевременно ще ограничи използването на ливъридж и стимули, както и че предупрежденията за рисковете ще се отправят по разбираем начин до инвеститорите.
Забраната на Европейския орган за ценни книжа и пазари за пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно е свързана със значителното безпокойство за защитата на инвеститорите, причинено от естеството на този продукт.
Настоящият общоевропейски подход е най-подходящият начин за решаване на този значим въпрос относно защитата на инвеститорите. Националните компетентни органи ще наблюдават въздействието на тези мерки през времето на тяхното прилагане и ще определят съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари какви са следващите необходими стъпки.“
 
Мерките относно договорите за разлики – от 1 август 2018
Мерките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за намеса в търговията с продукти са приети на основание чл. 40 от Регламента за пазарите на финансови инструменти и включват:
 1. Установяване на ограничения на левъриджа при отварянето на позиция от инвеститор на дребно от 30:1 на 2:1, които ще се променят съобразно волатилността на базовия продукт:
 • 30:1 за основните валутни двойки;
 • 20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
 • 10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
 • 5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
 • 2:1 за криптовалути;

      2. Правило за закриване на маржин позиция по сметка. Това ще стандартизира процента на маржин  (на минимум 50% изискван маржин), при която от доставчиците ще се изисква да приключват един или повече договори за разлики, сключени с инвеститори на дребно;

      3. Защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на клиентите на дребно;
      4. Ограничение при предлагането на стимули за търговия с договори за разлики, и
     5. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.
 
Следващи стъпки
Регламентът за пазарите на финансови инструменти предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари правомощието временно да въведе мерки за намеса на тримесечна основа. Преди изтичането на тримесечния срок, Европейският орган за ценни книжа и пазари ще прегледа мерките за намеса в търговията с продукти и ще прецени необходимостта от продължаването им с още три месеца.

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари прие мерките за намеса в търговията с продукти по отношение на договорите за разлики и бинарните опции


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) официално прие новите мерки във връзка с предоставянето на договори за разлики и бинарни опции на инвеститорите на дребно.
Днес мерките бяха публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз. Те ще започнат да се прилагат от 2 юли 2018 г. по отношение на бинарните опции и от 1 август 2018 г. спрямо договорите за разлики, както следва:

 

 1. Бинарни опции (от 2 юли 2018) – забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на инвеститори на дребно, и

 

     2. Договори за разлики (от 1 август 2018) – ограничение по отношение пускането им на пазара, разпространението или продажбата на инвеститори на дребно. Това ограничение се състои в: определяне на граници на левъриджа при отварянето на позиции; правилото за закриване на маржин позиции по сметката; защита при отрицателен баланс по сметката; предотвратяване на използването на стимули от доставчик по договори за разлики и предоставяне по стандартизиран начин на предупреждение относно настъпването на специфични рискове.
Европейският орган за ценни книжа и пазари прие настоящите мерки на официалните езици в ЕС, като същите ще останат в сила за период от три месеца от датата на тяхното прилагане.
 
Председателят Стивън Майор каза:
„Мерките, които Европейският орган за ценни книжа и пазари прие днес представляват значителна крачка към по-засилена защита на инвеститорите в ЕС. Новите мерки спрямо договорите за разлики за първи път ще гарантират, че инвеститорите не могат да изгубят повече пари, отколкото са вложили, същевременно ще ограничи използването на ливъридж и стимули, както и че предупрежденията за рисковете ще се отправят по разбираем начин до инвеститорите.
Забраната на Европейския орган за ценни книжа и пазари за пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно е свързана със значителното безпокойство за защитата на инвеститорите, причинено от естеството на този продукт.
Настоящият общоевропейски подход е най-подходящият начин за решаване на този значим въпрос относно защитата на инвеститорите. Националните компетентни органи ще наблюдават въздействието на тези мерки през времето на тяхното прилагане и ще определят съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари какви са следващите необходими стъпки.“
 
Мерките относно договорите за разлики – от 1 август 2018
Мерките на Европейския орган за ценни книжа и пазари за намеса в търговията с продукти са приети на основание чл. 40 от Регламента за пазарите на финансови инструменти и включват:

1. Установяване на ограничения на левъриджа при отварянето на позиция от инвеститор на дребно от 30:1 на 2:1, които ще се променят съобразно волатилността на базовия продукт:

 • 30:1 за основните валутни двойки;
 • 20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
 • 10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
 • 5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
 • 2:1 за криптовалути;

2. Правило за закриване на маржин позиция по сметка. Това ще стандартизира процента на маржин  (на минимум 50% изискван маржин), при която от доставчиците ще се изисква да приключват един или повече договори за разлики, сключени с инвеститори на дребно;

3. Защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на клиентите на дребно;
 
4. Ограничение при предлагането на стимули за търговия с договори за разлики, и
 
5. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.
 
Следващи стъпки
Регламентът за пазарите на финансови инструменти предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари правомощието временно да въведе мерки за намеса на тримесечна основа. Преди изтичането на тримесечния срок, Европейският орган за ценни книжа и пазари ще прегледа мерките за намеса в търговията с продукти и ще прецени необходимостта от продължаването им с още три месеца.