Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции за период от три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си временно да изиска от притежателите на нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент.
 
Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да бъдат информирани относно функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен етап. Този процес от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на необходимост.
 
Мярката се прилага от 18 септември 2020 г. за период от три месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо и/или юридическо лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета държава.
Решението може да прочете на официалната страница на ЕОЦКП: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-its-decision-requiring-net-short-position-holders-report-position-0

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) поднови решението си относно прага за уведомяване на нетни къси позиции за период от три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си временно да изиска от притежателите на нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент.
 
Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта националните компетентни органи и ЕОЦКП да бъдат информирани относно функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен етап. Този процес от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на необходимост.
 
Мярката се прилага от 18 септември 2020 г. за период от три месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо и/или юридическо лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета държава.
Решението може да прочете на официалната страница на ЕОЦКП: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-its-decision-requiring-net-short-position-holders-report-position-0