Начало / News / Удължен е срокът за подаване на заявления за...

Удължен е срокът за подаване на заявления за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери до 01.11.2021 г.


Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на заседание, проведено на 26.10.2021 г., е взето решение за удължаване на срока за подаване на заявления за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН, който ще се проведе на 27.11.2021 г.
Срокът за подаване на заявленията е удължен до 01.11.2021 г., включително.
Всички заинтересовани лица следва да подадат заявление за допускане до изпита съгласно утвърден образец, ведно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., а именно: свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 303,  ал.  1,  т.  1  от  КЗ; нотариално заверено копие от диплома за висше образование, придобито в страната, съответно  легализиран превод на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република България, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 303, ал. 2 от КЗ и декларация за обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 2 - 4 от КЗ, съгласно образец.
Заявленията могат да се подават всеки работен ден в деловодството на КФН или подписани с електронен подпис на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg. За явяване на изпит се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, на основание раздел I, точка VI, ред 15 във връзка с раздел IV, т. IV от Тарифа за таксите, събирани от КФН по Закона за Комисията за финансов надзор, по следната банкова сметка: IBAN:  BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.
В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.
Тематичният обхват на изпита е публикуван на интернет страницата на КФН, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”, където ще бъде оповестен списъкът на допуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с провеждането на този изпит.  
 
Изпитът ще се проведе съобразно всички приети противоепидемични мерки. Във връзка със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., допълнена на 21.10.2021 г., на министъра на здравеопазването (МЗ) и по-конкретно с т. 2 и т. 31 от нея, допуснатите кандидати следва да отговарят на изискването  да бъдат ваксинирани  или  преболедували  COVID-19  или  разполагат  с  отрицателен  резултат от проведено  преди  влизане  в  мероприятието  изследване,  удостоверено  с  валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.