Начало / News / Решения от заседание на КФН на 31.03.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 31.03.2015 г.

На заседанието си на 31.03.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 4 716 444 лв., разпределена в 4 716 444 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка в резултат на увеличение на капитала „ЗД Евроинс” АД, гр. София от 11 753 556 лв. на 16 470 000 лв., осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Отхвърля жалба от „Енергони” АД срещу решение № 115–ПД от 23.02.2015 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.