Начало / News / Решения от заседание на КФН на 30 януари 2015 г.

Решения от заседание на КФН на 30 януари 2015 г.

На заседанието си на 30 януари 2015 г. КФН реши:

  1. Вписва в регистъра на КФН емисия акции на „Корадо - България” АД, в размер на 2 576 786 лв., разпределена в 2 576 786 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка в резултат на увеличение на капитала;
  2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия в размер 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка” АД, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка.