Начало / News / Решения от заседание на КФН на 30.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 30.08.2018 г.

На заседанието си на 30.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от Pabоlux S.A. за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД на 436 858 броя акции от капитала на „Завод за хартия - Белово“ АД, гр. Белово, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 2.25 лева.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Издадени са на 22.02.2018 г. и са с падеж на 22.02.2027 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 5%, а периодичността на лихвените плащания е на 6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
 
3. Одобрява Отчет за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г., съгласно чл. 77з, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 29, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
 
4. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД (с предишно наименование „Захаринова и партньори“ ООД) за одиторски дружества, които съгласно чл. 101, ал. 1 от КЗ да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
5. Одобрява Антония Панайотова Дойчева за ръководител на функцията за съответствие на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.
 
6. Изпраща писмо до „Ваха Трейд” ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за издаване на лиценз за инвестиционен посредник.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Лев инс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност по определени класове застраховки на територията на Кралство Норвегия при условията на свобода на предоставяне на услуги.