Начало / News / Решения от заседание на КФН на 30.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 30.07.2018 г.

 
На заседанието си на 30.07.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с искане за замяна на обслужващо дружество.
 
2. Вписва  в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа последваща емисия акции, издадена от „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София,  в размер на 399 996 (триста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 978 301 лева на 1 378 297 лева и е с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество “ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорен фонд (ДФ) „ДСК Алтернатива“, ДФ „ДСК Алтернатива 1“ (старо наименование ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар“) и ДФ „ДСК Алтернатива 2“ (старо наименование ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро“).
 
4. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с подадено заявление за прекратяване на управлявания от дружеството договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“.
 
5. Вписва „Градус” АД, гр. Стара Загора като публично дружество във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Градус” АД, в размер на 243 608 710 лева, разпределена в 243 608 710 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
 
6. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прайм Брокеридж” АД (в процес на учредяване), поради оттегляне на заявлението.
 
7. Издава одобрение на управляващото дружество “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и на промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Райфайзен Консервативен Фонд (България)”.
 
8. Издава одобрение на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
9. Издава одобрение на управляващото дружество “Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд” (старо наименование ДФ „Тексим Парични Пазари”).
 
10. Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Компас Евроселект”.
 
11. Приема ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 10 ноември 2018 г.) и инвестиционен консултант (на 11 ноември 2018 г.). За изпитите са съставени и тематични конспекти, които ще бъдат публикувани на страницата на КФН.
 
12. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Лев инс” АД.
 
13. Открива производство по заличаване на „Лев инс брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Открива производство по заличаване на „Български брокер” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Одобрява Дора Георгиева Симеонова за лице, което осъществява функцията по вътрешен одит на „Европейска застрахователна и осигурителна компания ЗАД” АД.
 
16. Одобрява Александър Проценко за изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
17. Утвърждава „Ърнст и Янг одит“ ООД и „Афа“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Джи Пи презастраховане“ ЕАД.
 
18. Утвърждава „Ърнст и Янг одит“ ООД и „Афа“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Дженерали застраховане“ АД.
 
19. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество ОЗК - застраховане ” АД.
 
20. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД.
 
21. Изпраща писмо до „Групама животозастраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама животозастраховане“ ЕАД.
 
22. Изпраща писмо до „Групама застраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама застраховане“ ЕАД.
 
23. Изпраща писмо до „Застрахователна компания България иншурънс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с утвърждаването на „БДО България“ ООД и „Одит-корект“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
 
24. Прилага принудителна административна мярка спрямо ЗК „Лев Инс” АД, с която назначава „Захаринова и партньори“ ООД и „Ековис одит България“ ООД да извършат съвместна финансова, актюерска и друга проверка на застрахователя към 30.06.2018 г.
 
25. Одобрява Анелия Атанасова Димитрова за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
26. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31/2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Проектът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздела за обществени консултации, като срокът за даване на бележки и предложения по него е 30-дневен от датата на публикуване (29.08.2018 г.).
 
27. Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа допълнителна емисия в размер на 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро към вписаната емисия облигации от 400 000 000 евро, издадена от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е със сетълмент на 31.07.2018 г., с падеж на 28.06.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50%, с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок).