Начало / News / Решения от заседание на КФН на 29.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 29.03.2018 г.


На заседанието си на 29.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Ай Ти Софт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 980 925 лева на 9 980 925 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.
 
4. Изпраща писмо до Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане да се представят допълнителни документи относно одобрението на Йохан Марсел Роджър Лема за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
5. Издава одобрение на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от дружеството договорни фондове ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.
 
6. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от  „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на 386 621 бр. акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена на една акция е 4,15 лева.  
 
7. Издава одобрение на Ива Красимирова Миткова за член на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД.
 
8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от  „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 6 лева.  
 
9. Открива производство по прилагане на принудителна мярка за отнемане правомощията на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) и назначава Калин Николов Клисаров за квестор на дружеството.
 
 
10. Издава одобрение на Павлин Деков Петков за изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
11. Издава одобрение на Павлин Деков Петков за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
12. Заличава  ЗБ „Алфа Риск Иншурънс” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
13. Заличава ЗБ „Рав Финанс” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
14. Изпраща писмо до застрахователния агент „Джордан Нутришън” ЕООД с искане за допълнителна информация относно заличаването му от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
15. Спира производството по вписването на „Джордан Нутришън” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден КФН, до постановяване на решение относно заличаването на „Джордан Нутришън” ЕООД като застрахователен агент.
 
16. Престава да разглежда  „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД като крайно предприятие майка със седалище в Европейския съюз и „Застрахователно акционерно дружество ИТИЛ Армеец” (Руска Федерация), (с ново фирмено наименование АОСК „Армеец“), като застраховател част от група застрахователи, идентифицирана на ниво „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.
 
17. Определя общата сума на годишната вноска на инвестиционните посредници за Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници за 2018 г. в размер 37 160,77 лева и целевото равнище на средствата във Фонда за 2018 г. в размер на лева.