Начало / News / Решения от заседание на КФН на 28.12.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 28.12.2015 г.

На заседанието си на 28.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Централен депозитар в потвърждение на това, че на основание чл. 16а, ал. 10, изр. второ от Кодекса за застраховането „Евроинс Иншурънс Груп” АД има право да придобие участието в капитала на „ХДИ Застраховане” АД.

2. Издава лиценз на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ за извършване на  дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране), издадена от „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията.

3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна.

4. Удължава срока за предоставяне от „Нео Фин Капитал” ЕАД на допълнителна информация и документи.

5. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.