Начало / News / Решения от заседание на КФН на 28.02.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 28.02.2019 г.


На заседанието си на 28.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 1 249 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 5 235 900 лева на 6 485 897 лева.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена е 1,15 лева за брой акция.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него договорни фондове „Инвест Класик”, „Инвест Актив“, „Инвест консервативен фонд“, „Инвест Облигации“ и „Глобал Опортюнитис“.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Боян Антониев Гиргинов.
 
5. Одобрява Петър Аврамов за член на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „ДСК - Родина” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „Съгласие“ АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
8. Одобрява Георги Тодоров Тодоров за член на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Одобрява Николай Стойков Стойков, Анастас Атанасов Петров и Елица Александрова Занчева за членове на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
10. Вписва „Инфинит Тръст“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Заличава „НПМ Брокер” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
12. Заличава „Виа Тера” EООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
13. Издава отказ за вписване на „Вайсес“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН, като обвързан агент на инвестиционния посредник „Депахо“ ООД, Република Кипър.
 
14. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфонд ASIAN LONG TERM VALUE.
 
15. Уведомява надзорния орган на Република Гърция относно намерението на „Контракт Иншуранс Брокер” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Гърция.
 
16. Уведомява надзорните органи на Румъния, Унгария, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Австрия, Португалия, Швеция, Словения, Словакия, Чехия, Полша, Дания и Белгия относно намерението на „Дженерал брокер” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
17. Уведомява надзорните органи на Италия и Чехия относно намерението на „Уникредит Застрахователен Брокер” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
18. Уведомява надзорните органи на Полша, Гърция, Норвегия, Румъния и Франция относно намерението на „Застрахователна компания Лев Инс” АД да разшири обхвата на дейността си по определени класове застраховки, съгласно Приложение № 1 от КЗ, на територията на техните страни при условията на свобода на представяне на услуги.
 
19. Приема на първо гласуване проект за Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път.
 (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 29.04.2019 г. вкл.)
 
20. Изпраща писмо до „ЗК Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за прехвърляне на ключовата функция за съответствие на външен изпълнител чрез сключване на договор с Адвокатско дружество „Христо Моллов, Тенев, Семчева и партньори“.
 
21. Изпраща писмо до „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.
 
22. Изпраща писмо до управляващото дружество „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Аларик - Глобални Суровини”, чрез вливане в ДФ „Аларик - Хибриден Депозит”.
 
23. Изпраща писмо до „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
24. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Аларик Секюритис” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Великобритания, чрез обвързан агент Tradeal LTD, установен на територията на Великобритания.