Начало / News / Решения от заседание на КФН на 27.09.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 27.09.2018 г.


На заседанието си на 27.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Матадор Прайм” ООД и за назначаване на квестор. Изпраща писмо до Националната комисия за пазари на ценни книжа на Кралство Испания с искане за информация и съдействие във връзка с производството по отнемане на лиценза, предвид обстоятелството, че основната част от клиентите на ИП „Матадор Прайм“ ООД са испански граждани.
 
2. Одобрява Ивайло Евгениев Йорданов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД.
 
3. Одобрява Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама Застраховане“ ЕАД.
           
4. Одобрява Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
 
5. Заличава „Международни панаири, конгреси и изложби“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Заличава „Панаирни и конгресни резервации - ДМК“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Отписва „Унифарм” АД, гр. София, (заличен търговец) като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
8. Не издава забрана на Дениз Ахмед Хюсеин за придобиване на пряко квалифицирано участие от капитала на инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД. Придобиването е в размер на 25 200 броя акции, представляващи 21% от капитала на дружеството.
 
9. Уведомява регулаторния орган на Република Румъния, че управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД има намерение да извършва дейност на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
10. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) с искане за допълнителна информация относно намерението на  „Ur Trade Fix Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява и инвестиционния посредник „Ur Trade Fix Ltd”, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър.
 
11. Изпраща писмо до Надзорния орган върху застраховането (Superintendent of insurance) на Република Кипър за предоставяне на допълнителна информация във връзка с тяхното искане за предприемане на действия за извършване на определени плащания и банкови преводи от банковата сметка на „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ.
 
12. Изпраща писмо до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на дружеството на JYSKE BANK, Дания.
           
13. Изпраща писмо до ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на дружеството на  JYSKE BANK, Дания.
 
14. Изпраща писмо до „Технопро Трейд“ ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
15. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".