Начало / News / Решения от заседание на КФН на 26 януари 2015 г.

Решения от заседание на КФН на 26 януари 2015 г.

На заседанието си 26 януари 2015 г. КФН реши:

1. Отнема лиценза на инвестиционен посредник „ФИНА-С” АД (по негово искане)

2. Признава на Благовест Йорданов Витанов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант

3. Вписва в регистъра на КФН емисия акции на „Софарма Имоти” АДСИЦ, в размер на 1 228 039 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.