Начало / News / Решения от заседание на КФН на 26.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 26.11.2019 г.


На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши:

 

1. Одобрява проектобюджет за административната издръжка и инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд за 2020 г.

 

2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Моби2 България“ ООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

 

3. Заличава „СИ ТИ БРОКЕРС” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

 

4. Изпраща писмо до „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството.