Начало / News / Решения от заседание на КФН на 26.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 26.09.2019 г.


На заседанието си на 26.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 1045-ИП от 17.09.2019 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 461 984  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 20 953 944 лева на 21 415 928 лева.
 
3. Вписва „ДЕЛТАСТОК ЗБ“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Одобрява Цанко Илиев Коловски, Росен Николов Николов и Ясен Борисов Георгиев за членове на Съвета на директорите на инвестиционния посредник  „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.
 
5. Одобрява Огнян Йорданов Смилянов за член на Съвета на директорите на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
6. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Мартин Радосветов Петров за изпълнителен директор и на Светозар Светозаров Абрашев за прокурист на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „Устрем Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на квалифицирано участие от дружеството в „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.