Начало / News / Решения от заседание на КФН на 25.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 25.10.2018 г.

На заседанието си на 25.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 6 650 012 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава лиценз за извършване на дейност като оператор на механизъм за публикуване (ОМП) на „Българска фондова борса“ АД.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Делтасток глобален фокус”.
 
4. Изпраща писмо до „Екип-98 Холдинг” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.  
 
5. Оповестява интернет страниците, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България, като счита публикуването на решението за уведомление по чл. 281, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно задължението на тези лица да преустановят предлагането на тези услуги чрез оповестените интернет страници.