Начало / News / Решения от заседание на КФН на 25.02.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2015 г.

На заседанието си на 25.02.2015 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Енерго-Про Варна” ЕООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания-ИП” ЕАД на акции на „Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Енерго-Про Варна” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания-ИП” ЕАД на акции на „Енерго-Про Продажби” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

3. Отнема издадения лиценз на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

4. Отнема издадения лиценз на „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

5. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Статус Инвест” АД. Назначава квестори на ИП „Статус Инвест” АД, със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца.

6. Издава одобрение на „Фонд Имоти” АДСИЦ, относно избора на „Джи Ай Ентърпрайс” ООД, за обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ, което ще извършва дейността по поддръжка и управление на недвижимите имоти на „Фонд Имоти” АДСИЦ.

7. Признава придобитата от Николай Диянов Димов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в съдържанието на Решение 106-Е от 18 февруари 2015 г. на Комисията за финансов надзор, с което потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 500 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София.