Начало / News / Решения от заседание на КФН на 23.09.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 23.09.2021 г.


На заседанието си на 23.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
Емисията е в размер до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една, с ISIN код BG1100065074.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Цветелина Йонкова за член на Съвета на директорите и Теодора Якимова-Дренска за прокурист на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.
 
3. Одобрява Ангел Рабаджийски, Димо Димов и Станимир Каролев за членове на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Карол” АД.
 
4. Одобрява Константин Манолов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява Енчо Енчев за изпълнителен директор на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява биометрични таблици за смъртност за определяне на размера на пожизнената пенсия, изплащана от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
7. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК - Родина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.
 
9. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
 
10. Издава решение за вписване на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Алианц България“ и „Фонд за разсрочени плащания Алианц България“, управлявани от  „ПОД Алианц България“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
11. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-Сила“, управляван от  ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
12. Признава придобитата от Виктор Генев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Литва, Република Латвия и Република Естония относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на техните територии при условията на свобода на представяне на услуги.
 
14. Прекратява производство относно заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (ново наименоване „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД) от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Прекратява производство по искане на заявиетеля за одобрение на нов член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД.
 
16. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на “СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
17. Спазва в надзорната си практика Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, издадени от Европейския банков орган.
 
18. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на варанти.
 
19. Изпраща писмо до „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.