Начало / News / Решения от заседание на КФН на 23.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 23.04.2018 г.


На заседанието си на 23.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите относно заявление за организиране и управление на договорен фонд „Компас Фъндс Селект - 21”.
 
2. Издава одобрение на Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд - 1 Акции и Облигации”.
 
3. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 68 464 броя акции от капитала на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 6 лева.
 
4. Изпраща писмо до „Джи Ес Ти Маркетс” ЕООД с искане за допълнителна информация относно вписването му в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до Инвестиционния посредник (ИП) „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишно наименование „ББГ Симекс - България” OOД), с искане да се извършат корекции на документите относно намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Гърция, Румъния и Италия при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
6. Отписва „Елените“ АД ( в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Винарска изба-Врачанска Теменуга“ – дъщерно на „Сиконко Холдинг“ АД (в ликвидация) и „Слънчеви лъчи“ АД (в ликвидация) като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисия за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
7. Издава одобрение на Любов Кабаиванска за ръководител на функцията по вътрешен одит и Росица Ушовска за ръководител на функция за съответствие на „ЗАД България“ АД.
 
8. Не утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като нови одитори на „Застрахователна компания Уника” АД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по Наредба № 53, както и на образците с годишни количествени данни за 2017 г. съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35.
 
9. Не утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като нови одитори на „Застрахователна компания Уника Живот” АД, които да извършват съвместна проверка и заверка на годишните справки за 2017 г. по Наредба № 53, както и на образците с годишни количествени данни за 2017 г. съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителни документи и информация относно утвърждаването на „РСМ БГ“ ЕООД като нов одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
11. Заличава „Застрахователен брокер Таг Инс” ООД от регистъра на застрахователните  брокери, воден от КФН.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 08 май 2018 г. вкл.)