Начало / News / Решения от заседание на КФН на 22.03.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 22.03.2019 г.

На заседанието си на 22.03.2019 г. КФН реши:

1. Одобрява Михаил Петров Сотиров, Доротея Николаева Николова и Румяна Боянова Сотирова като членове на Управителния съвет на ПОК „ДСК-Родина“ АД.
 
2. Одобрява Диляна Ангелова Германов като член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие“ АД.
 
3. Одобрява Миролюб Панчев Иванов като член на Надзорния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
4. Одобрява Славейко Петров Гергинов като независим член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
5. Одобрява Биляна Жорова Костова за прокурист на инвестиционния посредник „Коактории Финанс“ АД, гр. Пловдив.
 
6. Одобрява измененията и допълненията в правилниците за организация и дейност на управляваните от ПОК „Доверие“ АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
7. Издава одобрение за промени в устава на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Хасково.
 
8. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на Пенсионноосигурителната компания „ДСК - Родина” АД и управляваните от компанията пенсионни фондове.
 
9. Освобождава „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на електрическа енергия (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
10. Уведомява надзорния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, че инвестиционният посредник „Аларик Секюритис” ООД има намерение да извършва дейност на територията на Великобритания, чрез обвързания агент Tradeal LTD.
 
11. Приема на второ гласуване Наредба за лицата, получаващи пазарни проучвания. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.