Начало / News / Решения от заседание на КФН на 22.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 22.01.2019 г.


На заседанието си на 22.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Холдинг „Нов век“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Емисията е в размер до 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 13,50 лева всяка.  Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Златен лев”.
 
3. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на допълнение в проекта на бюджет на Гаранционен фонд за 2019 г.