Начало / News / Решения от заседание на КФН на 22.01.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 22.01.2018 г.


На заседанието си на 22.01.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на „Българска фондова борса - София” АД за изменения и допълнения на Част I „Общи правила”,  Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа”  на Правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на СД на „Българска фондова борса – София” АД от  10.11.2017 г. и  22.12.2017 г.
 
2. Открива административни производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „БФБ-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружества „Асеновград Табак“ АД (л.), „Винарска изба Врачанска Теменуга - дъщерно дружество на Сиконко Холдинг“ АД (л.), „Елените“ АД (л.), „Естер Инвестмънт“ АД (л.), „Кюстендилски плод“ АД (л.), „Лъв“ АД (л.), „Малък Искър“ АД (л.), „Март България“ АД (л.), „Пещоремонт“ АД (л.) и „Хасково-Табак“ АД (л.)
 
3. Издава одобрение на Дениз Ахмед Хюсеин за член на съвета на директорите на ИП „Коактории Финанс” АД.
 
4. Отказва да издаде лиценз на „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
5. Издава одобрение на Ивайло Минчев за управител на ИП „Прогресива Трейдинг” ООД.
 
6. Утвърждава „Мазарс“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори,  които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗК „Надежда” АД.
 
7. Утвърждава „Грант торнтон“ ООД като одитор, който  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на "Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
8. Одобрява Николина Софрониева като лице, което да ръководи звено, осъществяващо функцията по вътрешен одит в ЗАД „Далл Богг: Живот и Здраве” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Старс брокерс” ООД, с което го уведомява, че дължи  такса с оглед заличаването му от регистъра на застрахователните брокери.