Начало / News / Решения от заседание на КФН на 21.08.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 21.08.2015 г.

На заседанието си на 21.08.2015 г. КФН реши:

1. Одобрява проект за промяна в устава на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 17.09.2015 г.

2. Не издава забрана за публикуване на предложението от „Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София за изкупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София на акции от капитала на „Енергоремонт-Бобов дол” АД, с. Големо село – общ. Бобов дол, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава одобрение на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, за замяна на „Сердика Кепитъл Адвайзърс” с „Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани” ЕООД като обслужващо дружество на „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ.

4. Във връзка с Решение № 635 – ДФ на КФН от 31.07.2015 г. вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН емисия дялове и проспект за публично предлагане на договорен фонд „Глобал Опортюнитис”. Издава на хартиен носител разрешение на УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Глобал Опортюнитис”.