Начало / News / Решения от заседание на КФН на 21.04.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 21.04.2015 г.

На заседанието си на 21.04.2015 г. КФН реши:

1.Изпраща до „Уелкъм Холдингс” АД, гр. София, писмо за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация и документи.

2.Одобрява проект за промени в устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, които ще бъдат гласувани на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3.Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, гр. София, в размер на 43 500 000 лева, разпределени в 43 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.