Начало / News / Решения от заседание на КФН на 20.12.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 20.12.2018 г.


На заседанието си на 20.12.2018 г. КФН реши:
 
1.  Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер до 1 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Тя ще бъде  издадена в резултат на увеличаване на капитала на МБАЛ „Хигия“ АД от 2 000 000 лева до 3 300 000 лева.
Вписва МБАЛ „Хигия“ АД, гр. Пазарджик, като емитент и посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отписва „Хидроизомат“ АД, гр. София, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 2 989 440 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11HISOBT19.
 
3. Вписва нов сегмент на многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса” АД, а именно „Пазар за растеж за малки и средни предприятия (BEAM)“.
 
4. Одобрява промени в устава на „Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, в Правилника за организацията и дейността на “Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд”.
 
6. Издава одобрение на Иво Иванов Сеизов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.
 
7. Отказва на инвестиционния посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД да впише „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ, както и срока за тяхното извършване. (Проектът на решението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 21.01.2019 г. вкл.)
 
9. Приема на второ гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
11. Приема проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10.10.2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35. Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.
 
12. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30 -дневен срок, до 21.01.2018 г. вкл.)
 
13. Утвърждава „Делойт Одит” ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот” ЕАД.
 
14. Утвърждава промени в щатното разписание на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
15. Изпраща писмо до Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) с искане да се направят корекции на проекта на бюджет за административните разходи на ФКИ за 2019 г. на ФКИ.
 
16. Изпраща писмо до „Първо частно горско стопанство“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
17. Изпраща писмо до „Ямита - брокер - консулт” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18.Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, отговаря на изискванията на приложимото законодателство и може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 10 класа ценни книжа на 6 подфонда на Schroder International Selection Fund.